Unieważniona decyzja

Otrzymałem decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na budowę domu na działce, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określona jest jako leśna, choć nie jest zadrzewiona, a na sąsiednich działkach stoją już domy. Mając decyzję o warunkach zabudowy, zamówiłem projekt. Nie mogę jednak budować, bo decyzja została unieważniona. Czy mogę domagać się od gminy zwrotu kosztów poniesionych na zakup projektu?

Jeśli organ gminy wydał decyzję sprzeczną z planem miejscowym, którą następnie unieważniono, można żądać od gminy odszkodowania. Z takim żądaniem trzeba wystąpić w ciągu trzech lat, licząc od dnia, w którym decyzja stwierdzająca nieważność stała się ostateczna. Żądanie nie może przekroczyć rzeczywistej straty poniesionej w związku z unieważnieniem decyzji. W opisanej sytuacji wysokość odszkodowania nie przekroczy prawdopodobnie kwoty, jaką przeznaczono na zakup projektu budowlanego.
O przyznaniu bądź odmowie przyznania odszkodowania orzeka Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Jeżeli niedoszły inwestor nie będzie zadowolony z wysokości przyznanej kwoty, to w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji Kolegium, może wnieść pozew do sądu powszechnego.
Niestety, na terenach określonych w planie miejscowym jako leśne nie można zbudować domu ani innych zabudowań, chyba że plan wyraźnie to dopuszcza. Gmina nie powinna zatem wydać decyzji dopuszczającej zabudowę działki leśnej. Nie ma tu znaczenia, że na sąsiednich działkach są domy - być może zbudowano je przed uchwaleniem planu.
Pomóc inwestorowi mogłaby tylko zmiana planu miejscowego lub nabycie innej działki.

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.),
- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi