W jakiej odległości od drogi mogę postawić dom, jeśli plan miejscowy nie określa linii zabudowy?

W jakiej odległości od drogi mogę postawić dom, jeśli plan miejscowy nie określa linii zabudowy? Na razie jest to droga prywatna, ale podobno gmina ma ją wykupić. Czy coś się wtedy zmieni?

Jeśli w planie miejscowym nie ustalono linii zabudowy, to w wypadku dróg:
- publicznych – należy stosować odległości określone w ustawie o drogach publicznych,
- niepublicznych – odległości od granicy działki wynikające z przepisów techniczno-budowlanych.
Droga jest publiczna, jeśli odpowiedni organ samorządu terytorialnego (na przykład rada gminy lub powiatu) zaliczy ją do jednej z kategorii dróg publicznych (na przykład gminnych lub powiatowych). Jeśli zatem w tej sprawie podjęto odpowiednią uchwałę, to droga ma status drogi publicznej – niezależnie od tego, kto jest jej właścicielem. Wówczas nowa zabudowa na terenie miast i wsi może być lokalizowana w odległości co najmniej 8 m od krawędzi jezdni dróg wojewódzkich lub powiatowych i co najmniej 6 m – od dróg gminnych.
Gdy droga jest niepubliczna (gmina nie zaliczyła jej do dróg publicznych), to należy zachować odległości 3 lub 4 m (ściana z otworami) od granicy działki.
Jeśli zmieni się kategoria drogi (z prywatnej na publiczną), zmienią się też zasady ustalania linii zabudowy. Nie będzie to jednak miało znaczenia w sytuacji, gdy ktoś uzyska już pozwolenie na budowę. Nowe linie zabudowy będą miały zastosowanie tylko do nowych inwestycji.
Przy każdej nowej inwestycji o linii zabudowy powinien rozstrzygać organ gminy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Podstawa prawna: ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 71, poz. 838 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi