Zameldowanie współwłaścicielaChcę się zameldować i zamieszkać w domu, którego połowę odziedziczyłam po dziadku. Druga połowa należy do dalszej rodziny dziadka. Dziadek miał w tym domu samodzielne mieszkanie. Teraz stoi ono puste, ale mieszkający w pozostałej części domu współwłaściciele mówią, że nie wyrażają zgody na moje zameldowanie. Jak mam dochodzić należnych mi praw?

Współwłaściciele nie mogą zabraniać innemu współwłaścicielowi korzystania z nieruchomości wspólnej. Nie trzeba też ich pytać o zdanie w kwestii zameldowania. Zgodnie z art. 206 Kodeksu cywilnego każdy współwłaściciel jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Oznacza to, że można zameldować się i zamieszkać w części budynku odziedziczonej po dziadku, jeżeli żaden z pozostałych współwłaścicieli z niej nie korzysta.
Kwestie związane z zameldowaniem regulują przepisy ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Do zameldowania wystarczy zgłoszenie w wydziale ewidencji ludności urzędu gminy zamiaru zameldowania na pobyt czasowy lub stały, podanie niezbędnych danych oraz potwierdzenie uprawnienia do przebywania w danym lokalu (przedstawienie sądowego stwierdzenia nabycia spadku).
Aby uniknąć sporów co do sposobu korzystania z nieruchomości, współwłaściciele powinni spisać umowę, w której określą, kto z jakiej części budynku korzysta. Jeśli nie będzie to możliwe, można wystąpić do sądu o takie rozstrzygnięcie.
Ponadto zgodnie z art. 210 k.c. każdy ze współwłaścicieli może zażądać zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności może nastąpić na podstawie umowy pomiędzy współwłaścicielami.
Jeśli nie mogą oni osiągnąć porozumienia, zniesienie współwłasności może nastąpić na drodze sądowej. W tym celu należy złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. We wniosku trzeba dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz dowody prawa własności. Można też przedstawić swój projekt podziału nieruchomości (rozdzielenia lokali). Zniesienie współwłasności mogłoby nastąpić poprzez podział na lokale (jeżeli mają one cechy samodzielności, co w formie zaświadczenia może stwierdzić organ administracji architektoniczno-budowlanej). Wówczas współwłaściciele otrzymaliby do swojej wyłącznej dyspozycji określone lokale.

Podstawa prawna:
- ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. nr 32, poz. 174 z póź. zm.)
- Kodeks cywilny

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi