Zanim zaczniemy przebudowę.Przygotowujemy się do przebudowy naszego domu-kostki. Zanim jednak rozpoczniemy prace budowlane, musimy pokonać trudną drogę formalności urzędowych.

Rozstrzygając ogłoszony przez Fundację DOM DOSTĘPNY  konkurs na koncepcję projektu, właściwie przesądziliśmy o zakresie przebudowy kostki. Zdecydowaliśmy, że zmienimy układ pomieszczeń, konieczna więc będzie ingerencja w konstrukcję budynku. Docieplimy ściany zewnętrzne, fundamentowe i podłogę w piwnicy. Wymienimy okna i dach, zrobimy tarasy i nowe wejście, zmodernizujemy instalację. Oczywiście aby to wszystko wykonać, musimy otrzymać pozwolenie na budowę.
Potrzebować też będziemy pozwolenia na budowę wszystkich przyłączy:
- elektrycznego - bo istniejące przyłącze napowietrzne chcemy zmienić na kablowe oraz umieścić w ogrodzeniu skrzynkę elektryczną,
- wodnego - bo dom nie jest podłączony do przebiegającego w ulicy wodociągu,
- kanalizacyjnego - bo niedawno ułożono kanalizację na wniosek i staranie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji,
- gazowego - bo wymienimy wewnętrzną instalację gazową oraz zmienimy trasę przyłącza i usytuowanie gazomierza.

Autor: Mariusz Bykowski

Jakie formalności na początek, czyli gdzie byliśmy i jak długo czekaliśmy
- w Wydziale Geodezji Urzędu Gminy zamówiliśmy wypis z rejestru gruntów; czas oczekiwania - tydzień,
- w powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapę zasadniczą w skali 1:500; czas oczekiwania - dwa tygodnie,
- w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Gminy złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanej rozbudowy i modernizacji jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych; oprócz wypełnionego wniosku potrzebne były: dwa egzemplarze mapy zasadniczej (oryginał i kserokopia) z zaznaczonymi granicami działki i projektowaną przebudową, wypis z rejestru gruntów (oryginał lub kserokopia); czas oczekiwania - cztery tygodnie.
Czekając na wydanie warunków zabudowy, zleciliśmy przygotowanie projektu przebudowy oraz zamówiliśmy inwentaryzację domu i opracowanie ekspertyzy technicznej (dowiedzieliśmy się w urzędzie, że będą potrzebne). Wykonaną przez uprawnionego inżyniera inwentaryzację złożymy razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę do urzędu gminy jako dokument potwierdzający stan istniejący. Opracowaną przez rzeczoznawcę budowlanego ekspertyzę przekażemy projektantowi jako podstawę do opracowania rozwiązań i wyliczeń konstrukcyjnych przebudowy elementów nośnych domu.

Po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy wystąpiliśmy do:
- przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji o zaopatrzenie w wodę w ilości 0,5 l/s oraz wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej,
- zakładu energetycznego o wstępne warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 0,4 kV,
- zakładu gazowniczego o warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej, składając wniosek dla odbiorców gazu do 10 m3/h.
Do złożonych wniosków musieliśmy dołączyć kserokopie aktu notarialnego zakupu nieruchomości oraz kserokopie decyzji o warunkach zabudowy wraz z mapą zasadniczą w skali 1:500 (tą samą co do warunków zabudowy). Na wydanie warunków technicznych przyłączenia przez gazownię, zakład energetyczny oraz przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji będziemy czekać dwa-trzy tygodnie.

Co planujemy
- wystąpimy do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Gminy o pozwolenie na przebudowę, gdy tylko gotowy będzie projekt architektoniczno-budowlany,
- po otrzymaniu warunków technicznych przyłączenia zlecimy wykonanie projektów przyłączy,
- zatwierdzimy przebieg przyłączy w Zespole Uzgadniania Dokumentacji (ZUD),
- wystąpimy o pozwolenie na budowę przyłączy,
- rozpoczniemy poszukiwanie wykonawcy.

Uwaga! Nasza decyzja o warunkach zabudowy dotyczyła zarówno przebudowy domu, jak i budowy przyłączy (tak napisaliśmy we wniosku, w przeciwnym razie musielibyśmy występować o dwie decyzje o warunkach zabudowy). Wykorzystamy ją więc dwa razy: najpierw, występując o pozwolenie na przebudowę domu, a drugi raz - o pozwolenie na budowę przyłączy. Było to dobre posunięcie, bo dzięki niemu zaoszczędzimy około dwóch tygodni. Gdy będziemy czekać na wydanie pozwolenia na przebudowę domu, projektanci zakończą projekty przyłączy. A czekając na uzgodnienie trasy przyłączy w ZUD, powinniśmy już otrzymać pozwolenie na przebudowę. Zakładamy, że wydanie tego dokumentu nie zajmie urzędowi więcej czasu niż miesiąc. Okaże się, czy mieliśmy rację.

Czego dowiedzieliśmy się z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?
Warunki przebudowy:
- budynek będzie zaopatrzony w media (energia, gaz, woda) z sieci miejskiej, a ścieki odprowadzone do kanalizacji miejskiej,
- wysokość budynku po przebudowie mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy nie będzie większa niż 10 m.
            
Do wniosku o pozwolenie na budowę trzeba będzie dołączyć:
- ekspertyzę techniczną dotyczącą możliwości rozbudowy budynku (na szczęście zleciliśmy ją wcześniej),
- aktualne warunki techniczne dostawy energii elektrycznej oraz warunki dostawy wody i odbioru ścieków,
- dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- uzgodnienie trasy przebiegu przyłączy w Zespole Uzgadniania Dokumentacji (ZUD)
- i oczywiście projekt budowlany planowanej przebudowy, którego wykonanie zleciliśmy zwycięzcy konkursu, pracowni projektowej NOW - Biuro Architektoniczne Sp. z o.o.
          
Za miesiąc napiszemy o inwentaryzacji i ekspertyzie technicznej naszego domu.

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi