Zjazd z drogi do posesji
Jestem właścicielem drogi przylegającej do drogi krajowej. Niestety moja działka nie ma bezpośredniego zjazdu z drogi, lecz korzystam ze zjazdu położonego kilkadziesiąt metrów dalej. Teraz droga ma być modernizowana. Czy wobec tego mogę się domagać, aby wykonano również zjazd na moją posesję?

Jeśli rzeczywiście mają być wykonane prace modernizacyjne, czyli roboty, w wyniku których zostaną podwyższone parametry techniczne i eksploatacyjne istniejącej drogi, to można się zwrócić do zarządcy drogi z wnioskiem o wykonanie zjazdu. Zgodnie bowiem z art. 29 ustawy o drogach publicznych wykonanie lub przebudowa zjazdu z drogi do pól uprawnych i zabudowań
należy:
- w wypadku budowy lub modernizacji drogi – do zarządu drogi (dla drogi krajowej jest to zarząd miasta lub Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych),
- w pozostałych wypadkach – do właściciela lub użytkownika gruntów przyległych do drogi, po uzyskaniu zgody zarządu drogi. Gdyby więc chodziło jedynie o roboty remontowe lub konserwacyjne, to właściciele nieruchomości muszą we własnym zakresie wykonać zjazd – po uzyskaniu zgody zarządcy drogi. Trzeba jednak pamiętać, że w każdej z wymienionych sytuacji zarządca drogi może odmówić wykonania zjazdu. Zjazd z drogi nie może bowiem powodować zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dlatego zaleca się wykonywanie małej liczby zjazdów. Jeśli więc w pobliżu znajduje się inny zjazd, z którego można korzystać bez specjalnych utrudnień, to niewykluczone, że zarząd drogi nie zgodzi się na wykonanie kolejnego. Dodać należy, że także w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawił się pogląd, że gdyby wszyscy właściciele pól uprawnych lub zabudowań, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej oraz mających inny dostęp do dróg lokalnych, mieli także nieograniczoną możliwość budowy zjazdów z drogi krajowej, to droga ta straciłaby rację bytu, gdyż nie spełniałaby celów dla niej przewidzianych (wyrok NSA z 11.05.1999r. sygn. IISA 438/98).

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 71, poz. 838).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi