Zmiana decyzjiZałatwiam dokumenty związane z budową domu. Otrzymałem już warunki zabudowy, w których zapisano, że budynek ma być podłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Niestety, gmina planuje budowę wodociągu i kanalizacji dopiero za dwa lata. Do tego czasu chciałbym korzystać z własnej studni i szamba, ale w urzędzie powiedziano mi, że nie dostanę pozwolenia, jeśli nie zastosuję się do decyzji o warunkach zabudowy. Co zrobić?

Najlepiej wystąpić o zmianę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Można się o to starać w trybie odwoławczym, jeśli decyzja nie stała się jeszcze ostateczna.
Gdy decyzja jest już ostateczna, tzn. nikt się od niej nie odwołał w ustawowym terminie 14 dni, to jest ona wiążąca zarówno dla inwestora, jak też organu wydającego pozwolenie na budowę. Jednak nawet taka decyzja może być zmieniona. Zgodnie bowiem z art. 155 k.p.a., decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes strony (przeszkodą do zmiany decyzji mogłyby być np. ustalenia planu nakazujące przyłączenie budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). Inwestor, który nie ma możliwości realizacji niektórych warunków zawartych w decyzji o warunkach zabudowy, może wystąpić do gminy o zmianę takiej decyzji np. poprzez wykreślenie z niej warunku dotyczącego przyłączenia budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i zastąpienie go zapisem umożliwiającym korzystanie z własnej studni i szamba, przynajmniej do czasu wybudowania sieci. Postępowanie w sprawie zmiany decyzji również musi zakończyć się wydaniem decyzji, od której przysługiwać będzie stronie odwołanie.

Podstawa prawna: art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi