Jak bezpiecznie pozbyć się eternitu?Nie wszyscy w Polsce zdają sobie sprawę, jak niebezpieczne jest usuwanie eternitu - beztrosko samodzielnie demontują dachy z płyt azbestowo-cementowych, a tym, co zostanie, wyrównują dziury w drodze biegnącej tuż przed domem!

Kiedy eternit jest szczególnie szkodliwy

Niezabezpieczony eternit jest szkodliwy, nawet jeśli leży spokojnie na dachu, gdyż utlenia się. Szczególnie niebezpieczny staje się jednak podczas obróbki mechanicznej – usuwania starych płyt z dachu – a także jeżeli jest uszkodzony. Zniszczony eternit pyli znacznie intensywniej niż płyta w całości. Dlatego właśnie demontaż płyt azbestowo-cementowych należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie.
Usuwanie z dachów i elewacji eternitu samodzielnie lub przez niewyszkolone firmy jest niedopuszczalne, ponieważ zwiększa zagrożenie pyłem azbestowym okolicznych mieszkańców. Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 14.08.1998 r. (Dz. U. nr 138, poz. 895) wykonanie prac rozbiórkowych dozwolone jest jedynie przez wyspecjalizowane i przeszkolone firmy posiadające zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Powstaje też specjalny fundusz, z którego wkrótce będzie można dostać dofinansowanie na likwidację azbestowych dachów i elewacji. W niektórych gminach już teraz można uzyskać dofinansowanie. Należy zgłosić się do rejonowego wydziału ochrony środowiska i zapytać, czy w gminie jest taki fundusz.

Jakie obowiązki ma firma usuwająca azbest
Firma taka powinna uzyskać zezwolenie na demontaż materiałów zawierających azbest z wydziału ochrony środowiska starostwa powiatu właściwego terenu w postaci decyzji i opracować plan prac demontażowych. Jeśli powierzchnia dachu jest większa niż 500 m2, po zakończeniu prac firma musi wykonać pomiary stężenia pyłu azbestowego. Na koniec inwestor powinien otrzymać od takiej firmy zaświadczenie o prawidłowym przeprowadzeniu prac rozbiórkowych, oczyszczeniu terenu i przekazaniu niebezpiecznych odpadów na składowisko.

Jak przebiegają prace

Przed przystąpieniem do demontażu teren budowy powinien być ogrodzony i czytelnie oznakowany tablicą ostrzegawczą: „Uwaga! Zagrożenie azbestem. Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Minimalna odległość ogrodzenia terenu rozbiórki od chodników powinna wynosić 1 m.
Zdjęte wilgotne płyty umieszcza się na paletach w oznakowanych i szczelnie zaklejonych foliowych opakowaniach.
Wszystkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest muszą być prowadzone w taki sposób, żeby wyeliminować lub zminimalizować uwalnianie włókien i pyłu azbestowego do otoczenia. Dlatego:
- w miarę możliwości trzeba wyeliminować przycinanie płyt – usuwać je w całości,
- w czasie prac cały czas eternit należy zwilżać wodą lub smarować środkiem wiążącym azbest.
Każdy pracownik powinien używać jednorazowych rękawic ochronnych, kombinezonów wykonanych z materiałów uniemożliwiających przenikanie włókien azbestu, ochronnego obuwia i jednorazowych masek chroniących układ oddechowy.

Oznaczenie wywożonych wyrobów azbestowych.

Transportowanie i utylizacja płyt

Zapakowane płyty transportowane są na specjalistyczne składowiska odpadów przemysłowych (nie można wywozić ich na dzikie wysypiska!). Samochody mające świadectwo dopuszczenia do przewozu materiałów niebezpiecznych muszą być czytelnie oznakowane informacją o przewożeniu odpadów zawierających azbest oraz osłonięte plandeką lub dodatkową warstwą grubej folii. Na składowisku płyty składowane są w szczelnie zamkniętych opakowaniach i przysypywane warstwą ziemi.

Żeby pozbyć się pokrycia eternitowego zgodnie z prawem, należy:
- z 30-dniowym wyprzedzeniem powiadomić o zamiarze prowadzenia prac właściwy terenowy organ nadzoru budowlanego,
- zatrudnić koncesjonowaną firmę,
- po zakończeniu prac odebrać od firmy i przechowywać przez pięć lat zaświadczenie o prawidłowym oczyszczeniu obiektu z pyłu i włókien azbestu.
Nie wolno samodzielnie zdejmować eternitu, utwardzać nim placów i dróg ani wywozić go na dzikie wysypiska.

Gdzie znaleźć firmę, która usunie eternit z dachu

Informacje o takich firmach można uzyskać w wydziale ochrony środowiska starostwa właściwego powiatu. Tam powinien być dostępny rejestr firm, które mają zgodę na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.

Co powinna zawierać dokumentacja składana przez firmę w urzędzie gminy

- opis zabezpieczenia obiektu i miejsca wykonywania prac przed zanieczyszczeniem otoczenia azbestem,
- harmonogram prac z podaniem ich lokalizacji i określeniem ilości powstających odpadów na poszczególnych etapach,
- informację o środkach zabezpieczenia pracowników,
- opis sposobu zabezpieczenia (pakowania) odpadów,
- określenie miejsca składowania odpadów i sposobu transportu,
- określenie miejsc i częstotliwości monitorowania zawartości włókien azbestu w powietrzu podczas wykonywania prac i po ich zakończeniu.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi