Samowola budowlana - czy warto?Budowa domu to dość skomplikowana i trudna do zrealizowania inwestycja, która wymaga spełnienia wielu istotnych formalności. Zanim wybrana przez inwestora firma budowlano-remontowa rozpocznie wykonywanie jakichkolwiek prac budowlanych niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Jak załatwić wszystkie formalności zgodne z obowiązującym prawem?


Jakie organy wydają zezwolenie na budowę domu?

Jeszcze wiele osób nadal uważa, ze wniosek o zezwolenie na budowę należy złożyć w miejscowym urzędzie gminy. Niegdyś faktycznie to ta instytucja zajmowała się formalnościami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Obecnie sytuacja uległa zmianie.
To, w jakim urzędzie inwestor musi złożyć dokumentację, jest w dużej mierze uzależnione od rodzaju wniosku oraz rodzaju planowanej inwestycji. Istnieją dwa organy, które to są kompetentne do wydania zgody na budowę domu.
Stosowne pozwolenie wydaje Administracja Architektoniczno-Budowlana i Nadzoru Budowlanego. W skład administracji architektonicznej wchodzi: starosta, wojewoda oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Natomiast w składzie organu nadzoru budowlanego znajduje się: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Warto wiedzieć o tym, że organ administracji architektoniczno-budowlanej, a więc w pierwszej instancji – starosta zajmuje się zawsze załatwianiem formalnościami, które to są zawsze przeprowadzone przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych, natomiast organ nadzoru budowlanego zajmuje się wykonywaniem czynności dotyczących już wykonywanych lub wykonanych prac budowlanych.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o budowę domu?

O wydanie pozwolenia należy starać się wówczas, gdy posiadamy już działkę oraz projekt budowlany domu. Wniosek ten sporządza się na urzędowym formularzu, a jego wypełnienie nie jest trudne. We wniosku tym trzeba zawsze podać dane inwestora, rodzaj inwestycji i jej adres. Ponadto trzeba wymienić jakie dokumenty zostały do niego załączone.
Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
  • projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz z wymaganymi w danym wypadku uzgodnieniami, pozwoleniami oraz opiniami
  • zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego, które to potwierdza, że projektant jest wpisany na jej listę oraz posiada uprawnienia do sporządzania projektów domów
  • oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • decyzja o warunkach zabudowy. Dokument ten obowiązuje tylko wówczas, gdy teren na którym znajduje się działka, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Złożony przez petenta wniosek jest zawsze wpisywany do rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
Przed wydaniem decyzji pozwalającej na rozpoczęcie prac budowlanych urzędnicy sprawdzają, czy projekt budowlany jest kompletny i czy zawiera wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, sprawdzenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W razie stwierdzenia jakichkolwiek błędów lub braków stosownych dokumentów urząd nakłada na inwestora obowiązek ich usunięcia w określonym terminie.
Jeśli dokumenty są kompletne, wówczas urząd ma obowiązek wydania pozwolenia w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, natomiast w sytuacjach bardziej skomplikowanych termin może się wydłużyć do dwóch miesięcy.
Warto pamiętać o tym, że budowę należy rozpocząć w okresie trzech lat od dnia, w którym to decyzja stała się ostateczna. Jeśli budowa nie zostanie w tym czasie rozpoczęta lub gdy zostanie przerwana na okres dłuższy niż trzy lata, to wówczas wydane pozwolenie traci swą ważność.

Samowola budowlana – jaką można ponieść karę?

Samowola budowlana to nic innego, jak prowadzenie inwestycji budowlanej bez posiadania wymaganego pozwolenia na budowę bądź koniecznego zgłoszenia robót budowlanych.
Wiele przypadków samowoli budowlanej dotyczy również przeprowadzania prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Chodzi tutaj o takie sytuacje, kiedy to na budowie nie ma wyznaczonego kierownika budowy czy nie jest rzetelnie prowadzony dziennik budowy.
Decydując się na budowę należy zawsze przestrzegać bezwzględnie zasad prawa budowlanego, bowiem każde odstępstwo może skutkować poważnymi karami, które to reguluje art. 90 prawa budowlanego.
I nie chodzi tutaj jedynie o wysoką karę grzywny, lecz nawet o karę ograniczenia wolności od jednego do dwunastu miesięcy albo karę pozbawienia wolności do dwóch lat. Co prawda indywidualnemu inwestorowi raczej nie grozi kara więzienia, bowiem na nią przeważnie narażone są firmy, ale warto pamiętać o tym, że wysokość grzywny za samowolę budowlaną może okazać się bardzo dotkliwa. Maksymalnie może ona wynosić aż do 720 000 zł.
Postępowanie karne nie może być rozpoczęte, jeżeli od popełnienia samowoli budowlanej minęło już 5 lat, niemniej sankcji administracyjnych można się spodziewać w każdym terminie.
W przypadku ujawnienia samowoli budowlanej, każdy działający nielegalnie inwestor musi liczyć się z tym, że otrzyma nakaz rozbiórki obiektu albo legalizacji samowoli budowlanej.
W przypadku gdy nadzór budowlany nakaże rozbiórkę budynku, to wówczas inwestor jest zobowiązany do jej przeprowadzenia na własny koszt oraz przy pomocy własnych środków. W razie zwlekania z pracami zadanie to może zostać zlecone firmie zastępczej, a wówczas inwestor zostaje obciążony kosztami za wykonane roboty oraz karą grzywny za niewykonanie nakazu rozbiórki.
_________________________________________
Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy FastKraków


Popularne posty z tego bloga

Jak wykonać wiatroizolację dachu spadzistego?

Mieszkanie w zabudowie szeregowej. Dlaczego warto?

Błędy popełniane przy użytkowaniu kotłów CO